Støtteerklæring fra Foreningen Kulturmarked Brenneriveien (KUMA)

Støtteerklæring Hausmannsgate 40

Foreningen Kulturmarked Brenneriveien (Kuma)* er en forening som er satt sammen av et mangfold av aktører som har sitt virke i, eller i nærheten av, Brenneriveien. Foreningens medlemmer er gårdeiere, kulturaktører, næringsdrivende og utdanningsinstitusjoner med mere. Foreningen har som formål å styrke samt tydeliggjøre den kreative kulturprofil i området fra Kunsthøyskolen til og med Kulturkirken Jakob. En del av dette formålet er at foreningen skal arbeide for verdiskapning/merverdier for alle aktører som virker i eller har etablert seg i den kreative akse. Med verdiskapning/merverdier menes verdier som styrker den enkelte aktørs egne strategier, mål og handlinger. Foreningen skal ha en sosial profil.

Kuma forstår Vestbredden Vel Vel, boligsamvirket som organiserer beboerne i Hausmannsgate 40, som en viktig aktør i området. Beboerne i Hausmannsgate 40 har vist vei for en alternativ måte å organisere bolig på. Gjennom egeninnsats har de tatt vare på og rehabilitert en gammel bygård som var preget av mange års forfall før de tok gården i bruk. De har tilbudt faste og midlertidige boliger til et hundretalls beboere opp gjennom årene. Vestbredden Vel Vel har gjennom dette vært en viktig aktør for det særpreget som i dag kjennetegner området rundt Brenneriveien. Og de har hatt en forbilledlig sosial profil i sitt virke.

Kuma mener at en realisering av reguleringen for Hauskvartalet vil være et viktig løft for området. Reguleringens formål der Hauskvartalet er regulert til byøkologisk kulturkvartal og skal behandles som en helhet, med en utvikling basert på LA21 prinsipper med en stor grad av brukermedvirkning, er med på å gjøre utviklingen rundt Brenneriveien til et av hovedstadens mest spennende områder for tiden. Dette er en regulering som forplikter til å ta brukerne på alvor i den videre utviklingen av området. Denne forpliktelsen bør også gjelde når Oslo Kommune nå ønsker å selge deler av Hauskvartalet.

Kuma er bekymret for at salgsprossessen slik den foreligger nå ikke ivaretar Vestbredden Vel Vel sine interesser på en tilfredsstillende måte. Salgsprospektet åpner opp for at en evt. kjøper står fritt til å kaste ut beboerne i Hausmannsgate 40, uten innsigelser fra kommunen. Kuma mener at et slikt utfall vil være svært uheldig i seg selv, og for området forøvrig.

Kuma mener det vil være bedre for utviklingen av området at Oslo Kommune gir Vestbredden Vel Vel stabile rammer til å utvikle eget prosjekt, og styrke egne strategier, mål og handlinger. På denne måten vil Vestbredden Vel Vel også i framtiden kunne vise vei som en boligsosial foregangsfigur og bidra til det kulturelle og sosiale mangfoldet langs Brenneriveien og Akerselva.

*Kuma gjør oppmerksom på at Anthon B. Nilsen Eiendom AS og Hausmania SA som er tilknyttet Kuma, var interessenter i salget ved at de sammen leverte et bud på eiendommene i Hauskvartalet. Dette budet ble levert med en tydelig forståelse av at det hverken er ønskelig, eller forenlig med reguleringens krav om LA 21 prinsipper og brukermedvirkning, å overta Hausmannsgate 40 mot Vestbredden Vel Vel sin vilje. På grunn av dette forbeholdet er budet diskvalifisert av Eby.

Kuma deler forståelsen av reguleringen og Vestbredden Vel Vel sin rolle som etablert bruker. Kuma vil med denne støtteerklæringen i tillegg understreke viktigheten av å ta vare på Hausmannsgate 40 og boligprosjektet der i sin nåværende form, da de er et viktig bidrag til mangfoldet i området, og for byen forøvrig.