Om Hauskvartalet

Et helhetlig byøkologisk kulturkvartal

Det er lagt et godt grunnlag i Hauskvartalet for en helhetlig utvikling av et byøkologisk kulturkvartal i henhold til reguleringsplanen S-4387, vedtatt av et enstemmig bystyre i 2008. Dette arbeidet er i all hovedsak gjort av aktører i kvartalet selv i samarbeid med arkitekter og andre fagmiljøer. Sirkustomten er også prosjektert av andre kulturaktører som ønsker seg inn i kvartalet.

 

Kommunens rolle 2008 – 2015

Kommunens rolle har siden reguleringen ble vedtatt stort sett bestått av å tømme og mure igjen Hausmannsgate 42. Utenom dette har kommunen hatt en passiv rolle i Hauskvartalet fram til det ble iverksatt en salgsprossess vinteren 2014, og eiendommer i kvartalet ble lagt ut på markedet i 2015.

 

Fra Hauskvartalet har kommunens passive rolle, i kombinasjon med tømmingen av Hausmannsgate 42 og salgsforsøket i 2015, framstått som en motarbeiding av forarbeid, intensjon og formål i reguleringsplanen.

 

En god prosess med en mere aktiv kommune

Dersom salgsforsøket avlyses vil det likevel være mulig å få til en god prossess der kvartalet utvikles med utgangspunkt i eksisterende aktivitet og initiativer i kvartalet. Dette vil kreve en annen og mere aktiv rolle fra byregjeringen enn den rollen byrådet har hatt siden reguleringsplanen ble vedtatt.

 

Aktørene i kulturkvartalet

Alt ligger til rette for å etablere en prossess som sikrer et helhetlig byøkologisk kulturkvartal med Kulturhuset Hausmania, Bo og arbeidssamvirket Vestbredden Vel Vel og nye boliger i Hausmannsgate 42 og på Brenneriveien 1. Både Kulturhuset Hausmania og Vestbredden Vel Vel ønsker et nytt kulturbygg på sirkustomta, basert på formålet i reguleringsplanen, velkomment.

 

Hausmania er etablert med en subsidiert leiekontrakt med Oslo kommune. Det er fortsatt et betydelig vedlikeholdsetterslep på eiendommen. Dette gjelder særlig de to store hallene ned mot Akerselva som fortsatt er stengt på grunn av særdeles dårlig forfatning.

 

Bo og Arbeids-samvirket Vestbredden Vel Vel er en non-profit organisasjon som har eksistert siden 1999. Prosjektet bygger på samvirkeprinsipper med fokus på byøkologi og flat struktur.

Bo og Arbeidssamvirket Vestbredden Vel Vel ønsker følgende:
•    Å bevare sitt byøkologiske alternativ som en motvekt til det kommersielle boligmarkedet.
•    En langsiktig og kollektiv leieavtale der samvirket står som leietaker.
•    Et leieforhold som er økonomisk bærekraftig for både beboere og Oslo Kommune.
Forhandlinger om leieforholdet kan ta utgangspunkt i lignende byøkologiske prosjekter og kan fungere som et eksempel for framtidige alternative boprosjekter.

 

Nye boliger i Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1

Hausmania Kulturhus har sammen med Eriksen Skajaa arkitekter støttet av Husbanken utviklet et forprosjekt for Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1. Prosjektet er basert på små private boenheter kombinert med gode fellesarealer. Prosjektet har blitt mottatt med stor entusiasme i fagmiljøer og har blitt møtt med interesse fra Husbanken.

 

Prosjektet er ferdigstilt med detaljerte tegninger, kostnadsanalyse, finansieringsplan og organisasjonsmodell som en non profitt boligsosial stiftelse.

Utvikling av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal

Basert på dette er det mulig å se for seg en modell for utvikling av et helhetlig byøkologisk kulturkvartal der:

 

  • Kulturhuset Hausmania fortsetter som i dag med en oppfølging av nødvendig vedlikehold.
  • Vestbredden Vel Vel får en formalisert leiekontrakt med Oslo kommune.
  • Det etableres en boligsosial stiftelse for Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1. Eiendommene utvikles av stiftelsen i samarbeid med Oslo Kommune og Husbanken.
  • Oslo kommune finner en modell for utvikling og drift av Vega Scene i samrbeid med Vega Scene.

 

Dette er kun en skisse som illustrerer utgangspunktet for en prossess. Så er det selvsagt mulig at man kommer ut av prossessen med andre løsninger enn det som er skissert her.

 

Hovedpoenget er at det er lagt et godt grunnlag for å etablere en prossess som kan utvikle et helhetlig byøkologisk kulturkvartal der ansvar og kostnader er fordelt mellom Oslo kommune, brukere og beboere i kvartalet, og en boligsosial stiftelse med støtte fra Husbanken.

 

Stor grad av brukermedvirkning

Hausmania og Bo og arbeidssamvirket Vestbredden Vel Vel ønsker derfor å invitere til en konferanse på begynnelsen av 2016 der de ulike partene presenterer sine ulike utgangspunkt.

 

Vi vil deretter invitere til et oppfølgende verksted der beboere, nåværende og framtidige kulturaktører, politikere, fagmiljøer, finansieringskilder og etater jobber sammen for å prosjektere utviklingen av kvartalet. Dette vil være en prosess som tar reguleringens formål og intensjon, og ikke minst kravet om, en utvikling basert på LA 21 prinsipper med en stor grad av brukermedvirkning, på alvor.

 

Dette vil kunne etablere prossessene i Hauskvartalet i media og byens befolkning på en ny og positiv måte, samtidig som den vil kunne gjenskape en entusiasme blant de involverte aktørene for prosjektet.

 

Samstemte mot salg

Vestbredden og Hausmania er samstemte i at et salg av deler av Hauskvartalet vil være ødeleggende for intensjon og formål i reguleringsplanen S-4387. Salgsprosessen slik den har blitt drevet fram gir et ekstremt dårlig grunnlag for medvirkning dersom salget sluttføres.

 

Etter at byregjeringen kom i posisjon har det vært håp i Hauskvartalet om at passiv motarbeidelse fra byrådet ville bli byttet ut med konstruktiv dialog og samarbeid. Skuffelsen vil være desto større dersom byregjerningen velger å gjennomføre en aktiv konfliktlinje. Signaleffekten dette gir til ulike kunst, kultur og boligpolitiske miljø kan ikke overdrives.

 

 

Reguleringsplan S-4387 for Hauskvartalet KLIKK Her!

 

Opprop: STOP SALGET! Klikk her