Om Vestbredden

EN ANNERLEDES MÅTE Å BO PÅ
Hausmannsgate 40, H40, Vestbredden, Bo- og Arbeidskollektivet Vestbredden – et hus med med flere navn -ble okkupert i september 1999. Under kan du lese om noen av forutsetningene og prinsippene som Vestbredden jobber utifra.


GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER:
Sofanomade, boligløs, kunstner eller uholdbar bosituasjon
“Prosjekt Vestbredden” retter seg mot personer som av ulike årsaker er i en beklemt bosituasjon og ikke har økonomiske midler til å klare seg på det ordinære boligmarkedet. Prosjektet er et tilbud til individer som ønsker å selv forbedre sin egen, såvel som andres livssituasjon, gjennom egen innsats.

Svak økonomi, lavtlønnet, kunstner eller uten arbeid
“Prosjekt Vestbredden” retter seg mot personer som har en generell svak økonomi. Det være seg fordi denne er uten arbeid eller fast ansettelse, er i et lavtlønnet yrke, sultende kunstner eller av andre årsaker har begrenset tilgang på økonomiske midler.

Samfunnsengasjement og idealistiske interesser
Ettersom “Prosjekt Vestbredden” er et idealistisk initiativ er det å forvente at beboere støtter de solidariske og ikke-kommersielle prinsipper. Det bør også være en forutsetning at potensielle beboere ønsker å engasjere seg i lokalmiljøet på et idealistisk grunnlag.

Langvarig boforhold
Det er en fordel at potensielle beboere ønsker et langvarig boforhold. Dette skaper en stabil bosetting, bestående av individer med langvarige interesser i nærmiljøet.

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER:
Lokaldemokrati og konsensus
I Bo- og Arbeidssamvirket Vestbreddens vedtekter innlemmes automatisk alle beboere over 16 år i styret. Dette for å skape størst mulig enighet om en gitt sak, ved full innsikt og deltakelse i beslutningsprosessen, hvilket igjen bør gi et godt grunnlag for at bestemmelser etterfølges. En slik inkluderende styreform bør også kunne skape en økt ansvarsfølelse og forståelse av demokratiske prinsipper.

Kollektivt ansvar og dugnad
Forskjellige verv i samvirket bør i størst mulig grad gå på rundgang mellom beboerne. Dette for å skape økt organisatorisk selvtillit og forståelse for viktighet av stabile strukturer, samt innsikt i byråkratiske prosedyrer.

Kollektiv boform og sosial inkludering
Regelmessige allmøter hvor aktuelle saker diskuteres og behandles samt sosialt samspill er med på å etablere tillitsforhold mellom beboerne. Dette vil også skape en økt toleranse for andre individer. Det legges ikke vekt på hverken kjønn, alder, religion eller seksuell legning. På grunn av bygårdens planløsning er det nødvendig at flere av beboerne deler både kjøkken, bad og toalett. Møter holdes i private leiligheter eller i felleslokalet i kjelleren. Det er laget felles vaskeri i kjelleren.

 

LIDT HISTORIE OM VESTBREDDEN
4. september 1999 besatte en gruppe boligløse, i regi av Boligaksjonen, den tomme bygården Hausmannsgate 40 (H40). H40 og kvartalet rundt hadde da stått tomt i en årrekke, men mengder av sprøyter og søppel vitnet om midlertidige beboere.

Årene har gått og nu bor det 12-15 mennesker og innimellom noen katter her på Vestbredden. Vann- og avløpssystem har blitt rehabilitert og det elektriske anlegget samt brannvarslingsanlegg er nylig oppgradert.

En del av bygningen var da huset ble inntatt særdeles fuktskadd og soppbefengt. Ved å fjerne stubbloftsleire og legge nytt gulv ser vi ut til å ha fått bukt også med dette problemet. I tillegg hadde en del av grunnmuren blit vasket vekk, med den følge at det sør-østre hjørnet var i ferd med å kollapse.

Faktum er at dersom vi ikke hadde utbedret skadene og stoppet tilsiget av vann, hadde hele sulamitten deiset i bakken innen et halvt år. Vi har også planer om å legge ny papp på hele taket i løpet av de nærmeste årene. Vi har også erstattet en takstol som var fullstendig oppsist av råte.

I Juli 2003 fikk vi brannvesenet på nakken og har siden vært nødt til å sette bygården i forskriftsmessig stand med branndører og doble gipsvegger. Da vi sa ja til å inngå en dialog med Oslo kommune (representert ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten) om å installere sprinkleranlegg i hele bygget, ble vi etter alle solemerker et av landets mest brannsikre bygg.

Ettersom vi ikke er enkle å flytte på, har kommunen også spandert et brannvarslingsanlegg etter påtrykk fra Brann- og redningsetaten.

Vi har slitt hardt for å gjøre huset beboelig og vi har ingen intensjoner om å flytte frivillig.

Vi har fått naboer:
Kulturhuset Hausmania har vært leietakere i Hausmannsgate 34 de siste årene. Gjennom en hårreisende husmannskontrakt har Statsbygg forsøkt å skyve ansvaret for statlig eiendomsforvaltning over på drømmende kunstnere. Kunstnerene på sin side har hatt visjoner om et åpent og levende kultursenter langs Akerselvas vestre bredd, da tenkt som et alternativ til det “kulturhuset” som da skulle bygges i Bjørvika. Ildsjelene på Hausmania ønsker å skape en kunstnerisk smeltedigel hvor skaperglede og entusiasme er viktigere enn startkapital.
9. oktober 2005 ble også Hausmannsgate 42 okkupert av boligtrengende, mange av disse etter Mor Godhjerta okkupasjonen. H42 ble ganske snart tømt av politiet, og like kvikt reokkupert. Siden det fikk ny-okkupantene holde til et par år på hjørnegården i fred og ro. Det var hele tiden en forutsetning att beboerene i H42 skulle være en likeverdig part i eventuelle forhandlinger med eierne av Hauskvartalet, på lik linje med Vestbredden og Hausmania.

 

Mørke skyer:
I 2003 ble imidlertid Statsbygg pålagt å selge hele kvartalet til høystbydende. Om dette var for å betale Victor D. Normans pianotimer er ukjent. Det som er sikkert er at statsråd Norman som leder av Arbeid- og administrasjondepartementet og dermed også Statsbygg, kunne gjort mye for å lette situasjonen for
oss som har blåst nytt liv i Hausmannskvartalet. En anbefaling fra statsråden om å ta i bruk unntaksregelen i “Avhendingsinstruksen”, hvilket ville kunne åpnet for rettet salg til under markedspris eller gave, ville vært en solid støtteerklæring. Men “kjipe Victor” syntes ikke å inneha noen form for sosial-politisk bevissthet, han presiserte derimot at rettet salg ikke kom på tale.

 

Gribbene:
Kvartalet vårt er en potensiell perle midt i Oslo sentrum, knapt et brosteinskast fra Akerselva. Det tok da heller ikke lang tid før kvartalet så ut til å bli solgt til Aspelin-Ramm & co. Deler av opposisjonen på Rådhuset har tradisjonellt vist en del forståelse for boligproblematikken i hovedstaden. Desverre har Høyre, FrP og KrF lenge fremstått som en konstant borgelig forstoppelse. Nå ser det ut til at de kristne har fattet at kunst og kultur selger. Før jul et år vedtok bystyret at Oslo kommune aktet å legge inn bud, i den hensikt å redde kulturtilbudet på Hausmania. Mye usikkerhet var knyttet til tyngden bak vedtaket, om flertallet på Rådhuset virkelig ønsket å gjennomføre et kjøp. Men enn så lenge har kommunen holdt ord i denne saken og kjøpte i mai 2004 kvartalet for den nette sum av 12 millioner. Nå vil de altså igjen forsøke å selge.
Fremtiden:
Daværende byråd Merete Agerbak Jensen (H) uttalte på et tidspunkt at de okkuperte husene i Hausmannsgate skulle tømmes. 42 ble riktignok tømt fordi de ikke innså nødvendigheten av å øke brannsikkerheten med å takke je til sprinkleranlegg. Men vi er her fortsatt!

Hvordan kan vi identifisere oss med
et samfunn som ikke vil huse oss?

 

VEDTEKTER for Arbeids- og Bosamvirket Vestbredden vell vell:

§1 NAVN: Samvirkets navn er Arbeids- og Bosamvirket Vestbredden Vell vell.

§2 FORMÅL: Samvirkets formål skal være å etablere og holde Hausmannsgate 40 (H40) som et varig arbeids- og bokollektiv som legger vekt på økologiske, sosiale og solidariske prinsipper. Formålet skal også være å vedlikeholde og rehabilitere H40 både i bakgård, innvendig og utvendig.

Samvirket skal ikke drive næringsvirksomhet i vinnings hensikt. Samvirket dannes av- og for beboere
og brukere av H40.

§3 SAMVIRKEPRINSIPPENE: Samvirket følger samvirkeprinsippene vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA)  i 1995.

§4 ANDELER: Andelene skal være på 50 dugnadstimer eller tilsvarende materiell nytteverdi.

§5 ANDELSEIERE: Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig og sendes til styret. Andel gir rett til bolig i samvirket. Styret behandler søknaden i henhold til § 10.

§6 OVERFØRING AV ANDEL: Det er umulig å overføre andeler.

 §7 UTMELDING/ UTELUKKING/ UTKASTELSE: Ved utmelding/utelukking/utkastelse har andelseiere ikke rett til å få tilbakebetalt andelsbeløpet. Beløpet blir værende i samvirket. Utkastelse fra bolig kan skje ved mislighold av vedtekter, ved grov overtredelse av husets regler eller ved grovt økonomisk mislighold. Utkastelse er en alvorlig sak og skal derfor gåes nøye gjennom av styret. Det skal være 4/5  flertall på to følgende møter i styret ved utkastelse.

§8 SALG: Det er ulovlig å selge leilighetene.
Det er ikke mulig å ta ut økonomiske midler ved fraflytting.

§9 FRAMLEIE: Andelseier av leiligheten som skal leies ut bestemmer selv hvem som skal leie den, men det må godkjennes av styret. Styret skal også godkjenne årsak til utleie. Utleie av leilighet kan kun skje til selvkost. Utleie kan skje i toppen ett år av gangen og maks tre år til sammen. Leilighetene skal ikke stå tomme lenger enn tre måneder.

§10 TILDELING AV BOLIGER: Styret bestemmer hvem som skal bli tildelt leilighet. Dette skjer på to påfølgende møter med 4/5 oppmøte og med 4/5  flertall. Første prioritet til å bli tildelt leilighet bestemmes ut fra potensielle leiers behov for leilighet og ut fra hva vedkommende kan bidra med til samvirket. Det er ikke venteliste for tildeling av leilighet.

§11 DYREHOLD: Dyrehold er tillatt.

§12 STYRET: Alle beboere over 16 år sitter i styret. Det er en stemme pr. hode. Leder, nestleder og sekretær velges ved særskilt valg. Disse oppnevnes på årlig basis og bør gå på rundgang.

§13 STYRETS VEDTAK: Styret kan treffe vedtak når minst 1/3  av medlemmene er til stede og minst 2/3  stemmer for vedtaket. Dersom minst ett av styremdelemmene mener det er nødvendig, må en sak behandles på et styremøte hvor 4/5  av medlemmene er til stede og 4/5 stemmer for. Om ikke annet er spesifisert under andre paragrafer.

§14 ÅRSMØTET: Den øverste myndighet i samvirket er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. Juni. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig. Innkalling til årsmøtet skal skje med varsel på minst 6 uker. Saker som andelseiere ønsker behandlet på årsmøtet må komme styret i hende minst fire uker før årsmøtet. Alle saker til årsmøtet skal nevnes i ny innkalling som kommer tre uker før årsmøtet.

§15 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE: Valg av møteleder
Årsmelding fra styret
Årsoppgjør
Gjennomgang av eventuelle forandringer av vedtektene
Andre saker som er nevnt i innkallingen

 §16 MØTELEDELSE OG AVSTEMMING: Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Forslag til møteleder må komme styret i hende minst fire uker før årsmøtet. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmene om ikke annet er nevnt i de andre paragrafene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§17 ENDRINGER I VEDTEKTENE: Endringer i vedtektene kan bare besluttes med 4/5 majoritet og på to påfølgende årsmøter.

§18 NEDLEGGELSE AV SAMVIRKET: Nedleggelse av samvirket kan kun skje ved enstemmig valg på to årsmøter på rad. Ved nedleggelse går alle samvirkets verdier til et annet samvirke eller idealistisk organisasjon bestemt av årsmøtet.

 

www.Vestbredden.net