Om Hausmania

 

Vinteren 1999 tok en gruppe kunstnere kontakt med Statsbygg med det formål å leie de tomme, forfalne lokalene i Hausmannsgate 34 og Brenneriveien 1 til kulturhusformål. De første kunstnerne tok bygget i bruk høsten/vinteren 2000. I januar 2004 kjøpte Oslo Kommune Hausmannskvartalet av Statsbygg, med det formål å opprettholde driften av kulturhuset Hausmania.

Hausmania er i dag i all hovedsak et senter for produksjon av kunst og kultur. Hovedtyngden av aktivitet foregår inne i de ulike atelierene, øvingslokalene og skrivestuene. Dette er en aktivitet som ikke er veldig synlig fra utsiden, selv om det som produseres inne på Hausmania er et viktig bidrag til byens scener, gallerier og andre kulturarenaer. Etter at kunstneriske produksjonskollektiver som Sjokoladefabrikken og Borgen har blitt borte, merker Hausmania at behovet for denne type lokaler er økende.

Samtidig er det en målsetning at Hausmania også skal tilby åpne kulturtilbud for byen og bydelens befolkning. Og utadrettet aktivitet vil gradvis øke gjennom de kommende årene.

Store deler av det publikumsrettede arealet er stengt i dag grunnet lokalenes dårlige stand. I samarbeid med Oslo Kommune ved Eby er flere av disse lokalene under rehabilitering.

Et kafelokale på gateplan mot Hausmannsgate forventes å åpne våren 2016. Det samme gjelder Flerbrukssallen som har fått nytt tak. Begge disse lokalene forventes å være i full drift i løpet av 2016. Drift i disse lokalene vil øke Hausmania’s publikumsrettede virksomhet og bidra til at Hausmania får en synligere rolle som en utadrettet kulturaktør i byen.

I tillegg er de store elvehallene ned mot Akerselva stengt. Her var det tidligere skatehall og konsert- og klubbscene. Det er usikkert når rehabilitering av disse vil kunne iverksettes. Men også disse lokalene vil være et viktig løft til Hausmanias utadrettede virksomhet. Likevel har Hausmania også i dag en synlig aktivitet for publikum konsentrert rundt det kunstnerdrevne galleriet Podium og scenen til Grusomhetens Teater. I tillegg til dette er utescenen i aktiv bruk om sommeren, med et særlig fokus på den årlige Hausmaniafestivalen.

Et kunstnerstyrt kulturhus

Hausmania er et av Landets få kunstnerstyrte kulturhus. Den daglige driften, aktiviteter og veien fremover er det husets leietakere selv som avgjør. Hensikten med Hausmania er å tilby rimelige øvingslokaler og atelierer til kunstnere og musikere, skape et fristed hvor man kan skape kunst uforstyrret fra kommersielle interesser, samt inspirere hverandre og samarbeide på tvers. Hausmania tilbyr Oslos rimeligste lokaler for produsjon av kunst og annen kulturell virksomhet.

§ 3 Formål
Hausmann BAs formål er å tilrettelegge rom for kunst. Det vil si å tilby arbeidsrom, atelierer, konsertlokaler, forestillingsscener og utstillingsrom for kunst, samt å legge til rette for kunstnerisk samarbeid for sine medlemmer. Man ønsker å stimulere til samarbeid på tvers av kunstgrenene og kommunikasjon på tvers av vante samarbeidspartnere.

Hausmann BA har en målsetting om å bidra til Oslos kulturliv gjennom å øke mangfoldet av kulturelle aktiviteter og uttrykk og bidra til utradisjonelt samarbeid på tvers av kunstartene. Dette skjer blant annet gjennom utadrettede arrangementer i regi av Hausmann BA eller i regi av de enkelte gruppene som bruker huset.

Hausmann BA er en ideell organisasjon som skal drives etter non profit prinsipper. Hausmann BA drives av medlemmene etter prinsipp om deltakelse, i henhold til vedtektene og til retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter.

Kulturhuset Hausmania er organisert i medlemsorganisasjonen Hausmania SA. Dette er et samvirkeforetak, dvs. at alle medlemmene også er medeiere på lik linje. Et leieforhold på Hausmania følger derfor medlemskap i Hausmania SA.

Hausmania leier Hausmannsgata 34 og Brennerivn 1 av Oslo kommune og fremleier deretter ut til Hausmann BA sine medlemmer.

Det er leietakernes bidrag i form av leie og medlemsinnskudd som finansierer driften av huset. I tillegg til egne inntekter har Hausmania motatt støtte fra Kulturrådet for Arenautvikling i perioden 2008 – 2012.

Hausmania SA er organisert i en flat struktur. Allmøtet holdes minimum en gang i måneden og alle medlemmene har møte, tale og stemmerett. Selv om alle medlemmene har stemmerett søker Allmøtet i det lengste å etterstrebe konsensus og unngå å stemme. Kun i spesielle tilfeller der konsensus ikke oppnås går Allmøtet til avstemning.

I tillegg til dette har Hausmania SA et styre og 3 ansatte på tilsammen ca 100% stilling.

 

www.Hausmania.org