Selsom forestilling i finanskomiteen - Torggate Blad

DSCN5909
Å være vitne til gjennomføringen av et politisk drap i bystyrets finanskomite er alltid spesielt, men denne seansen beveget seg lengre inn i det absurde teaters revir enn vanlig.
Det var noe puslete og molefonkent over Lippestad og Marcussen under denne seansen. De strålte på ingen måte av de seirendes arroganse og selvtillit, snarere så Lippestad skamfull ut der han satt og vekselvis så ned i bordet og kastet et og annet bekymret blikk opp på galleriet. Med sin juridiske grad og innsyn i sakens hemmeligstemplede kjerne var han sannsynligvis klar over den uretten som her ble begått.
Det absurde elementet sto Høyres Morten Steenstrup til en stor grad for. I et friskt og uhemmet spill for galleriet raljerte han over teknikaliteter som byrådets begrunnelse for å hemmeligholde sakens kjernedokumenter, som unektelig er ganske klein, og det faktum at byrådet ved å gå inn for salget undergraver flere sentrale punkter i sin egen erklæring. Det var underholdende, men kun et spill av tid, altsålenge Steenstrup og hans parti er de som har kontraktert drapet og ladet våpenet. Det å raljere over måten byrådet trekker av på er av liten betydning for saken, som uansett var avgjort på forhånd. Steenstrups agenda med dette er etter alt å dømme å problematisere byrådets uttalte ambisjon om åpenhet i forvaltningen og helst reversere den.
Stenstrups show fikk imidlertid med tydelighet fram at saken har en råtten kjerne som ikke tåler dagens lys. Byrådets begrunnelse for å hemmeligholde sakens kjernedokumenter er at «en offentliggjøring kan stille saken i et dårlig lys» og «svekke kommunens posisjon». Derfor har byrådspartiene i denne saken gått vekk fra sin erklæring om generell åpenhet i forvaltningen og benytter som hjemmel lovtekster de har lovet å forandre.
Lippestads molefonkne og skamfulle uttrykk oppleves av kvartalsaktivistene som kledelig og et tegn på at mannen har samvittighet og sans for rett og galt. Den diametrale motsatsen ble framført av hans partifelle og komiteleder Frode Jacobsen, som utviste en utilslørt glede over å kunne presidere over drapet og å vri kniven elegant rundt i såret. De frammøtte på galleriet viste sin takknemlighet for gesten med en kollektiv visning av langfinger på vei ut, den maktesløses trass ovenfor den teflonbelagte og ufølsomme øvrighet.

De aktivt engasjerte i kvartalssaken kjenner nå på den store trettheten og meningsløsheten og på en voksende vrede. I trettheten ligger selvmordet, i vreden ligger muligheter. Det gjenstår fortsatt muligheter til å forsinke og vanskeliggjøre den videre prosessen. Teoretisk eksisterer fortsatt muligheten til å snu bystyreflertallet i forkant av den endelige behandling, men da snakker vi egentlig om den berømmelige snøballen på et meget varmt sted.
Et gruppesøksmål mot kommunen seiler nå opp som høyst aktuelt, og det bør settes inn energi på å få tilgang på de hemmeligholdte dokumentene i saken, som altså i følge byråden selv «stiller saken i et dårlig lys».
Hausmania og Vestbredden kan med fordel fortsette å forklare sitt prosjekt for offentligheten, hvor det fortsatt florerer grunnleggende misforståelser av hva prosjektets begrunnelse, mål og mening går ut på. Fortsatt har et flertall av befolkningen et feilaktig inntrykk av hva Hausmania og Vestbredden er, og det må nå settes inn forsterket innsats på å opplyse befolkningen om hva som her står på spill. Hhv. et av oslo sentrums siste kunstnerdrevne atelier- og studiofellesskap med lavkostnadsprofil og et hardt tiltrengt og tilkjempet boligtiltak for unge og uetablerte uten tilstrekkelige økonomiske muskler til å entre boligmarkedet.

Beboerne på Vestbredden er IKKE okkupanter, de har søkt seg inn på et eksisterende boligtiltak som i praksis har vært å forstå som et halv-kommunalt tilbud til unge og uetablerte, og de har gått gjennom de prosedyrer som gjelder for opptak og tildeling. Vestbredden ble i sin tid «okkupert» av boligaktivister for å iverksette et spesialisert tiltak for et visst segment av befolkningen. Denne aksjonen ble støttet av et bredt nettverk av ungdomsforbund og fagforeninger og var godt forankret politisk i såvel bystyre som riksforsamling. Kommunen har i praksis akseptert og godtatt at Vestbredden er et tiltak for å imøtekomme et reelt behov. Med sin beskjedne kapasitet dekker Vestbredden kun to promille av behovet, men en stor prosentandel av det reelt eksisterende tilbudet til denne fluide, men konstant økende mengden av unge folk som kommer til kort på boligmarkedet. Det samlede tilbudet til denne gruppen i oslo er i sin helhet utviklet av frivillig engasjerte aktivister som har evnet å presse kommunen politisk til et motvillig samarbeid for et samfunnsgavnlig mål. Det å omtale de som benytter seg av dette helt legitime tilbudet som «okkupanter» er med på å skape et kunstig skille mellom «bra» og «dårlige» folk som på ingen måter tjener interessene til folk på grunnplanet. Derimot er det et effektivt språklig våpen for å tilsløre forholdene på grunnplanet og opprettholde en forestilling om at alle som ikke passer inn i den nye monokulturen er «dårlige» mennesker uten rettigheter. Det må jo være enhver skruppelløs uteleiebarons våte drøm å kunne klassifisere sine leietakere som «okkupanter» uten rettigheter.

Artikkelen er forfattet av Harald Lange og Åse Karlsen.

Foto/video: Åse Karlsen

 

Link til oprindelig artikkel

 

Her finder du uttalelsen fra finanskomiteen:

Sak 39        Salg av eiendommer i Hauskvartalet – Byrådssak 274 av 10.12.2015         

 MERKNADER:

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG og V, vil innledningsvis bemerke at byrådet har innstilt på salg av deler av Haus-kvartalet, fordi byrådet vurderer det slik at kommunen alene ikke kan utvikle hele området selv. Samtidig vil kommunen beholde og videreutvikle eiendommen som huser Kulturhuset Hausmania (H34) i tråd med reguleringsplanen, og fortsette å legge til rette for kunstnerisk virksomhet og alternative miljøer på gunstige betingelser i denne store bygningsmassen. For disse medlemmer er også realisering av en alternativ kino- og teaterscene i Oslo et sterkt ønske og disse medlemmer vurderer dette som mulig på Sirkustomta, ettersom denne, det vil si Hausmannsgate 28, er regulert til kulturformål og det pågår en positiv dialog mellom Urbanium AS og Vega Scene.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV og MDG, mener det er viktig at Oslo forblir en mangfoldig by og viser til at byrådserklæringen til A, SV og MDG sier at Oslo ikke skal bli en by hvor kun de med sterkest økonomi har råd til å bo, samt at byrådet vil stimulere til bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med boformer, tradisjonelle byggetradisjoner med mer.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG og V, mener at på bakgrunn av dette forventer disse medlemmer at Urbanium AS utvikler Hauskvartalet som et byøkologisk kulturkvartal, og forutsetter at kravene i reguleringen om at kvartalet blir et levende lokalsamfunn, og at utbygger sikrer en god medvirkningsprosess, følges. Disse medlemmer vil også understreke at Urbanium AS har vært en konstruktiv samarbeidspartner så langt og håper at Urbanium AS vil finne gode løsninger med berørte parter fremover.

Disse medlemmer erkjenner at enkelte beboere har lagt ned en betydelig egeninnsats i å sette deler av bygningsmassen i stand. Denne innsatsen ønsker vi å ta videre også i eventuelt andre egnede byøkologiske prosjekter i Oslo.

Disse medlemmer vil understreke at kommunen kun selger deler av kvartalet og at kjøper er forpliktet til å utvikle tomtene i tråd med reguleringsplanen. Kommunen eier i dag en bygningsmasse på ca. 6 500 m2 i Hauskvartalet, samt to ubebygde tomter. Av dette har byrådet innstilt på salg av de to ubebygde tomtene samt to bygninger på i alt 1 450 m2 (uten loft, kjeller).

Kulturhuset Hausmania ligger i Hausmannsgate 34 (H34), som kommunen beholder. H34 har en bygningsmasse på 5 000 m2. Kulturhuset er en ideell organisasjon som leier de 5 000 m2 av Oslo kommune for 3 700 kroner i året. Det er i dag ca. 60 leiemål (leietakere?) i huset knyttet til kunstnerisk virksomhet. Disse medlemmer er opptatt av at kunst- og kulturmiløjene på Hausmania fortsatt får utvikle sine særtrekk i samspill med de andre miljøene i denne delen av Oslo.

I henhold til reguleringsplanen skal hallene, som i dag er stengt på grunn av fukt, rehabiliteres eller rives og erstattes med ny(e) hall(er), det skal opparbeides gangpassasje for allmenheten ned mot Akerselva, og et park/friområde med overvannshåndtering skal opparbeides ved elva mot Elvebakken skole. Dette har en kostnadsramme på omkring 50 millioner kroner (et foreløpig minsteanslag). Det skal i tillegg stimuleres til ny bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med høyder, ny teknologi, tradisjonelle byggetradisjoner og materialer.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV og MDG, vil understreke at byrådet på årets budsjett øker kommunens innsats i H34, slik at planene fra reguleringen kan realiseres. Byrådet bevilger 30 millioner som et første skritt for å foreta nødvendig opprustning og få på plass det som gjenstår.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, MDG og V, vil understreke at det er mange hensyn å ta i kvartalet og at det er ulike ønsker for hva som burde skje med kvartalet. Samtidig mener disse medlemmer det er nødvendig å oppgradere og utvikle kvartalet som byøkologisk kulturkvartal og ser det ikke som mulig for kommunen selv å realisere alle gode ønsker for kvartalet. Dette gjelder ikke minst ønsket om å etablere Vega Scene på Sirkustomta. Disse medlemmer vil understreke at ingen av de andre alternativene som har vært diskutert inneholder en plan for hvordan et kulturhus som inneholder Vega Scene kan realiseres.

Disse medlemmer er kjent med at Urabium AS og Asplan Viak har tegnet ut et nytt, spennende mulighetsstudium for et kulturbygg på Sirkustomta som er nedskalert til å kun romme Vega Scene. Utbygger har godtatt redusert utbyggingsfrist på Sirkustomta til 3 år. Det har blitt utarbeidet et første forslag til husleiekontrakt mellom Urbanium AS og Vega Scene. Byrådet har også gitt uttrykk for at man ønsker å strekke seg langt for å bidra til å realisere Vega Scene også med tanke på årlige driftstilskudd. Disse medlemmer forutsetter at Vega Scene realiseres, da disse medlemmer anser etableringen av Vega Scene som viktig både i et lokalt og nasjonalt perspektiv. Det finnes per i dag ikke noe lignende og disse medlemmer ser prosjektet som et fantastisk tilskudd til byens kulturliv og for Oslos befolkning. Disse medlemmer mener at etablering av Vega Scene også vil ha positive ringvirkninger for området rundt Akerselva.

Disse medlemmer er også kjent med at Vega Scene jobber med å få på plass delvis statlig finansiering. Disse medlemmer mener det er svært viktig at også staten bidrar ettersom prosjektet er viktig både for Oslo og Norge.

Disse medlemmer vil bemerke at et uavhengig verdivurderingsselskap, BER Verdivurdering AS, har gjort en verdivurdering av kvartalet i tråd med gjeldende standarder og praksis i bransjen. Eiendommene i Haus-kvartalet har en uvanlig regulering og det er også begrenset kunnskap om rehabiliteringsbehov, noe som bidrar til en viss usikkerhet knyttet til vurderingene. Det ble gitt en takst på 18, 8 millioner, budet er på 30 millioner. Disse medlemmer mener det er rimelig å anta at taksten ikke har vært til hinder for oppnådd pris i markedet.

Disse medlemmer merker seg positivt initiativet fra Urbanium AS å legge til rette for alternative boformer ved å etablere et bokollektiv i Hausmanns gate 40 der det vil bli søkt om støtte fra Husbanken. Disse medlemmer er også positive til forslaget fra Urbanium AS om å gi noen en forkjøpsrett til å kjøpe seg inn i et kollektiv og at Oslo kommune evt. skal få bestemme hvilken gruppe mennesker som skal få denne forkjøpsretten, men ser at det er nødvendig med en juridisk vurdering av hvorvidt dette er mulig å gjennomføre på en ryddig måte. Som eier vil Urbanium AS i utgangspunkter være ansvarlig for forvaltningen av H40.

Disse medlemmer viser til at Urbanium AS ifølge kontrakten forpliktet til å levere BREEAM-standard Very good for Brenneriveien 1, og at Urbanium AS har opplyst til byråd Hanna Marcussen om at de ha inngått intensjonsavtale med Norwegian Green Buliding Council (NGBC) om at eiendommen skal være et pilotprosjekt for etablering av norsk standard for BREEAM-sertifisering. Brenneriveien 1 vil i så fall bli blant de aller første boligene i Norges som sertifiseres etter BREEAM-NOR Bolig. Disse medlemmer viser til at Urbanium AS har opplyst at de har som strategisk mål å levere fremtidsrettede og miljøvennlige boliger som går ut over salgskontraktens krav og ønsker også å bygge Hausmannsagte 40 etter samme standard som Brenneriveien 1. I tillegg har Urbanium AS opplyst at de utreder muligheten for å oppføre begge byggene i massivtre og at dette vil redusere CO2-utslippet betraktelig. Disse medlemmer mener det er en forutsetning for salg av eiendommene at dette oppfylles.

Disse medlemmer vil også bemerke at Urbanium AS forplikter seg til å rehabilitere Hausmannsgate 42 i henhold til forutsetninger som byantikvaren setter, jfr. reguleringsbestemmelsenes § 4. 1880-talls gård som er vernet blir romslige 3- og 4-roms borettslagsleiligheter.

Disse medlemmer understreker at kommunen som en betydelig eier i Hauskvartalet er forpliktet av reguleringsplanen og fremover skal bidra til å realisere denne på sin eiendom. Samtidig skal kommunen inngå i nær dialog med andre eiere og aktører i kvartalet, om å få til en omforent og god samlet realisering av intensjonene i reguleringsplanen i hele kvartalet.

Komiteens mindretall, medlemmet fra F, peker på at området i dag bærer preg av forfall og forslumming. Det er på tide å rydde opp. Derfor er det gledelig at eiendommene nå får nye eiere som vil utvikle området på en god måte.

 FORSLAG:

 Byregjeringen innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

  1. Oslo kommune selger eiendommene Hausmannsgate 28, 40, 42, og Brenneriveien 1 i Hauskvartalet, på til sammen 2107 kvm (grunnareal), til Urbanium AS for kr 35 520 000.

Kontantvederlaget utgjør kr 30 000 000.

Salget skjer på de vilkår som fremgår av vedlagte salgskontrakt.

  1. Salgssummen posteres slik:
  1. Salgssummen, kr 30 000 000 med fradrag av 2 % provisjon (kr 600 000), og utgifter til takst, annonsering, megler kr 590 340, (til sammen kr 28 809 660) inntektsføres Kap. 425 Andre utbyggingsformål.
  1. 2 % provisjon av salgsinntekten, utgifter til takst, annonsering, megler, totalt

kr 1 190 340 inntektsføres Kap. 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten.