Hauskvartalet: Ap, MDG og SV spør byrådet - Ivar Johansen

Hauskvartalet: Ap, MDG og SV spør byrådet

Har sendt fram 10 spørsmål byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret.

Jeg er opptatt av at Oslo kommune griper sjansen til å etablere et byøkologisk kulturkvartal, i kombinasjon med boliger i Hauskvartalet, og at det – som en del av dette-  blir etablert en ideell boligstiftelse.

Dette har jeg tidligere blogget mye om, sist for noen uker siden.

Sammen med MDGs Harald Nissen og Aps Victoria Marie Evensen har jeg sendt fram 10 spørsmål vi fra bystyresiden ønsker svar på som en del av bystyrebehandelingen.

To av spørsmålene er f.eks. :

– Hva er juridisk bindende og hva er ikke juridisk bindende? Dette ønskes belyst ut fra at noen av intensjonene i reguleringsplan S-4387 ikke er juridisk bindene, slik som for eksempel høydebegrensningene, bevaringsreguleringen og de tekniske kravene i reguleringen. Hva skal i så fall til for at bystyrets intensjoner også kan realiseres på de juridisk ikke bindende delene?

-Valg av profil, høystandardboliger eller lavkostboliger, har stor betydning for målgruppe, innhold og realisering av prosjektet. Med foreliggende salgsforslag: Hvordan vil kommunen følge opp og hvilke signaler har kjøper gitt?

Les alle spørsmålene under «les mer.»

 

Dette er spørsmålene som er sendt fram til byrådet:

1. Hvilke muligheter for å realisere et byøkologisk kulturkvartal vil et salg åpne for?

2. Hva er juridisk bindende og hva er ikke juridisk bindende? Dette ønskes belyst ut fra at noen av intensjonene i reguleringsplan S-4387 ikke er juridisk bindene, slik som for eksempel høydebegrensningene, bevaringsreguleringen og de tekniske kravene i reguleringen. Hva skal i så fall til for at bystyrets intensjoner også kan realiseres på de juridisk ikke bindende delene?

3. Valg av profil, høystandardboliger eller lavkostboliger, har stor betydning for målgruppe, innhold og realisering av prosjektet. Med foreliggende salgsforslag: Hvordan vil kommunen følge opp og hvilke signaler har kjøper gitt?

4. Kulturhuset Hausmania og Samvirket Vestbredden Vel mener kostnadene salget begrunnes med ikke er i samsvar med reelle planer og kostnader. Det bes derfor om en nærmere utdypning av de beregninger som foreligger om kostnader til rehabilitering.

5. I byrådserklæringen står det følgende: «Byrådet vil utrede muligheten for å bygge og etablere ikke-kommersielle utleieboliger.» I hvilken grad ser man for seg å legge til rette for dette i videre utvikling av Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1 og kan det være aktuelt å trekke inn andre aktører som for eksempel Husbanken? I den sammenheng ville det vært interessant å få en vurdering av hvordan man kan se for seg en rolle for Husbanken ut fra de faglige innspillene de allerede har kommet med i tilknytning til Hausmannskvartalet som sosialt og bærekraftig prosjekt. Dette handlingsrommet er det interessant å få belyst uansett om det er snakk om en privat eller offentlig utviklere.

6. I reguleringsplanen forutsettes det at utviklingen av det byøkologiske kulturkvartalet skal være «basert på LA21-prinsipper med stor grad av brukermedvirkning.» I Byøkologisk program 2011-2026» for Oslo kommune står det som delmål 7.1 at «Oslo skal arbeide for et bedre miljø og redusert økologisk fotavtrykk i samarbeid med staten, frivillige organisasjoner og næringslivet.»

Hvordan ser man for seg at Oslo kommune, nye eiere, kulturaktørene i Hausmania og beboerne i Hausmannsgate 40 sammen skal kunne utvikle dette området etter LA-21 prinsipper?

7. Byråden bes gi finanskomiteen en vurdering av den oppnådde pris, eksemplifisert med oppnådde salgspriser for tilsvarende eiendommer/tomter i denne del av byen.

8. Sirkustomta inngår som en viktig brikke i å få realisert den helhetlige planen for det byøkologiske prosjektet i Hausmannskvartalet og kulturaksen langs Akerselva. Hvilke signaler har budgiver gitt om utvikling av Sirkustomta til kulturformål og hvordan sees dette i sammenheng med kulturaktiviteten i området i dag? Hvordan kan man realisere byrådets ønske om å etablere Vega scene på denne tomta innenfor økonomisk bærekraftige rammer?

9. Det hadde vært ønskelig med en vurdering av nåværende beboeres rettigheter ut fra det faktum at flere av beboerne har bodd der siden 2008. I tillegg vil det være interessant å få informasjon om prosessen rundt forhandlinger mellom beboerne og Oslo kommune v/EBY om å få på plass en langtids leiekontrakt.

10. Hvilke gode eksempler mener byråden det er naturlig å skjele til i videre jobbing med å utvikle kvartalet?