Redd for erstatningskrav - Arkitektnytt

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) mener salg av Hauskvartalet er klokt fordi man får utviklet et kvartal som har forfalt i lang tid, og fordi byrådet unngår risikoen for erstatningskrav. Foto: Ingebjørg Semb

Redd for erstatningskrav

Miljøpartiet De Grønnes byråd Hanna E. Marcussen fronter nå salg Hauskvartalet. Det legges opp til en salgsprosess som MDG i opposisjon i bystyret var sterkt imot i høst.

Byrådet innstiller på å selge Hauskvartalet, til tross for at alle byrådspartiene var mot et salg i form av det forrige byrådets innstilling. Foto: Ingvil Skeie Ljones

Byrådet innstiller på å selge Hauskvartalet, til tross for at alle byrådspartiene var mot et salg i form av det forrige byrådets innstilling. Foto: Ingvil Skeie Ljones

Det rødgrønne byrådet ønsker nå likevel å gå videre med salget av eiendommene i Hauskvartalet, et salg de for et halvt år siden gikk hardt ut mot i blant annet Arkitektnytt. I innstillingen til bystyret heter det at «Oslo kommune selger eiendommene Hausmannsgate 28, 40, 42, og Brenneriveien 1 i Hauskvartalet, på til sammen 2107 kvm (grunnareal), til Urbanium AS for kr 35 520 000. Kontantvederlaget utgjør kr 30 000 000.»

 

Tidligere kritikk

Våren 2014 la Høyre- og FrP-byrådet alle tomtene i det såkalte Hauskvartalet, bortsett fra kulturhuset Hausmania, ut for salg. Rett før sommeren ble saken ferdig behandlet av EBY, som innstilte selskapet Urbanium as som kjøper av eiendommen. De andre budene som var kommet inn var blitt avvist fordi de ikke oppfylte EBYs formelle krav til budgiverne. Blant annet ble et prosjekt utviklet i samarbeid mellom Hausmania, Eriksen Skajaa Arkitekter og eiendomsselskapet Anthon B. Nilsen, avvist. Mulighetsstudien fra arkitektene beskrev lavkostboliger og kollektive boformer på to av boligtomtene, i tråd med de politiske intensjonene i den byøkologiske reguleringen. Arbeidet med mulighetsstudien omfattet en flerleddet medvirkningsprosess med Hausmania-brukere og beboere i kvartalet.

 

Da de ennå var i opposisjon var både MDG, SV og Arbeiderpartiet i Oslo bystyre kritiske til salgsprosessen og byrådets innstilling som gikk på å selge til Urbanium. SV ønsket å beholde det i kommunalt eie.

 

Manglende handlingsrom

Når salget nå likevel ønskes gjennomført av det sittende rødgrønne byrådet, begrunner byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen, det med manglende juridisk handlingsrom for å annullere salgskontrakten. Hun understreker at salget setter i gang en ønsket utvikling av kvartalet.

– Det er en viktig sak for byregjeringen at planene om byøkologisk kvartal i Hauskvartalet realiseres. Å bruke midler på å utvikle kvartalet videre har ikke kommunen kunnet prioritere, men gjennom salget får vi gjennomført utviklingen av eiendommene, sier byråden.

 

Erstatningskrav

Marcussen sier til Arkitektnytt at å stoppe salget vil kunne utløse erstatningskrav fra Urbanium as.

– For å unngå erstatningskrav ville vi måttet endre prosjektet betydelig, og det er usikkert om det ville vært mulig, sier Marcussen.

 

– Men dersom bystyret sier nei, er prosessen åpnere?

– Bystyret kan stoppe det, men man kan ende opp med å ha forpliktelser overfor aktørene hvis man forsøker å selge til noen andre.

 

– Hvor stor kan et slikt erstatningskrav komme til å bli?

– Det kan jeg ikke svare på på stående fot. Det kommer an på hva det søkes erstatning for.

Marcussen understreker overfor Arkitektnytt at det store vedlikeholdsbehovet i kvartalet er en forsømmelse som det forrige byrådet må ta på sin kappe. Hun gjentar det hun har sagt til Dagsavisen og Aftenposten i går og i dag om at sittende byråd nå ønsker å bruke 30 millioner kroner på kulturhuset Hausmania, midler hun understreker at det forrige byrådet ikke var villig til å bruke

– Vi ønsker å ta et større ansvar og være en mer aktiv aktør i kvartalet enn det forrige byrådet var. Slik ønsker vi å sikre en utvikling av kvartalet i tråd med reguleringen til byøkologisk kulturkvartal, sier byråden.

Hun mener hun sender et sterkt signal når hun både setter av penger til Hausmania og signaliserer at byrådet ønsker kommunen som en mer aktiv aktør i utviklingen av kvartalet.

 

Ikke juridisk bindende

Samtidig understreker hun at intensjonene i reguleringsplan S-4387 ikke er juridisk bindende, slik for eksempel høydebegrensningene, bevaringsreguleringen og selvfølgelig de tekniske kravene i reguleringen er.

– Men vi har høye forventninger til at Urbanium skal bidra til en utvikling av et økologisk kulturkvartal. Vi skal være en aktiv aktør som eier av Hausmania, gjentar Marcussen.

 

I de saksforberedende dokumentene fra behandlingen v reguleringsplan S-4387 i 2008 står det at planforslaget vil «tilrettelegge for bygging av ulike typer boliger og bokvaliteter, ved å foreslå enkel standard og gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter». Her angis det altså en boligsosial intensjon.

 

Viktig intensjon

I selve reguleringsplanen er i tillegg målet for boliger i kvartalet beholdt i en formålsparagraf, som definerer noen hovedmål. Et av dem er «å legge til rette for en enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte  virksomheter og bolig».

I sittende byråds innstilling til bystyret er disse punktene i reguleringsplanen gjengitt og skrevet i kursiv. Vi spør Marcussen om hvorfor.

– Dette er en svært viktig intensjon som vi ønsker å jobbe for. Vi ønsker å vise til en interessant utredning fra Plan- og bygningsetaten som går på kompaktboliger hvor man oppfyller intensjonen i Tek 10, men i mindre leiligheter. Dette i kombinasjon med at ikke leilighetsnormen ligger til grunn i Haus-reguleringen, gjør at det er mulig å tenke annerledes i forhold til boligutviklingen, mener Marcussen.

Hun sier imidlertid at det er på det rene at det ikke ligger juridisk kraft bak intensjonene i reguleringsplanen.

– Juridisk tyngde har vi ikke, men det ligger en sterk politisk intensjon bak reguleringen og et vil være et aktivt og sterkt ønske fra byrådet å ivareta intensjonene, sier Marcussen.

 

Salgsprosessen gått for langt

– Hvordan er det å gå hardt ut mot et salg og et halvt år etter gå inn for det samme salget?

– Det er en vanskelig sak for oss, men samtidig har vi høye forventinger til Urbanium AS, og vi er villig til å ta ansvar for det kommunen har ansvar for i kvartalet, nemlig Hausmania. Hadde ikke salgsprosessen allerede kommet så langt under det forrige byrådet, ville vi hatt mer handlingsrom, sier byråden.

 

Link til oprindelse artikkel.