Husokkupanter til salgs. Støtteerklæring fra Leierboerforeningen 06.02.2015

Husokkupanter til salgs

av ARA | fredag 06 februar, 2015 – 21:12

  • Husokkupanter til salgs
    Eriksen Skajaa Arkitekter har tegnet et byøkologisk boligprosjekt med ikke-kommersielle leieboliger i den eksisterende bygningen i Hausmannsgate 42 og i et fremtidig lavenergibygg. Prosjektet har felleskjøkken, små næringslokaler med lav husleie for innbyggerne og kulturarbeiderne i kvartalet, verksteder, dyrking på tak, kontorplasser og et romslig folkebad i kjelleren.

I 1999 ble de forfalne bygningene i Hausmannskvartalet tatt i bruk av kunstnere og okkupanter. Kulturhuset Hausmania inngikk leiekontrakt med eieren Statsbygg, mens den gamle bygården H40, fra slutten av 1800-tallet, ble okkupert. I 16 år har okkupantene motstått forsøk på utkastelse og privatisering, og de har med egne midler vedlikeholdt og forvaltet gården.

Da reguleringsplanen for Hausmannskvartalet ble vedtatt i 2008, representerte den en viktig satsing på alternativ bolig- og eiendomsutvikling i Oslo. Reguleringsplanen var et resultat av en nytenkende brukermedvirkningsprosess der beboere og brukere var premissleverandør for et spennende prosjekt som manglet sidestykke i Norge. Planen innebar en satsing på miljøvennlige boliger med kollektive løsninger, og reguleringsplanen la føringer for det videre arbeidet med kvartalet. Kvartalet skulle behandles som en helhet, og det skulle utvikles et levende lokalsamfunn bestående av rimelige kunstnerboliger, næringslokaler , kulturlokaler og friområder. Reguleringsplanens hovedmål var at beboerne og brukerne av Hauskvartalet og Oslo kommune i fellesskap skulle utvikle prosjektet, og dessuten at det skulle utvikles rimelige boliger og kunstnerlokaler til glede for brukerne av kvartalet.

Brukermedvirkning og kollektive løsninger – også en del av kommunens forpliktelser
Det kollektive aspektet er svært viktig i en by som Oslo, som forventer stor befolkningsvekst i kommende år. Kollektive boformer er et av svarene på det store spørsmålet politikere og eiendomsutviklere stiller seg – hvordan og hvor skal vi bo.
Brukermedvirkning er utfordrende, men nettopp derfor er det viktig at de unike erfaringene som er gjort i Hauskvartalet, blir videreførte ved at prosjektet fortsatt får utvikle seg med den eksisterene kompetansen ombord.

Brukermedvirkning blir sjeldent ivaretatt når eiendomsutviklere planlegger store boligprosjekter. Men i et prosjekt som Hauskvartalet er det nettopp beboerne og brukerne som sitter med kompetanse på hva som skal til for å videreutvikle prosjektet i tråd med reguleringsplanene. Gjennom tilslutning til Ålborgkomiteens program for nærdemokrati og bærekraft er Oslo kommune forpliktet til å tilrettelegge for brukermedvirkning. Ålborgprogrammet slår fast at de tilsluttede kommunene skal oppbygge deltakelse og mulighet for bærekraftig utvikling i lokalsamfunn.

Kvartalet er lagt ut for salg
Nå er flere av bygningene i Hausmannskvartalet lagt ut for salg. Kjøperen forplikter seg til å oppfylle reguleringsplanen, men det er neppe mange næringsaktører som har kompetanse på brukermedvirkning og byøkologi i Oslo i dag. Husokkupantene i Hausmannsgate 40 akter ikke å la seg privatisere, og har lagt ut en pressemelding på sine nettsider, der de skriver at «vi ser på vårt prosjekt som et alternativ til et kynisk og spekulativt boligmarked ute av kontroll, der byens politikere tilsynelatende er en drivende kraft i en utvikling hvor til slutt kun de velbemidlede i denne byen vil ha mulighet til å eksistere»
Kulturhuset Hausmania har i fellesskap med utbyggere og arkitekter arbeidet frem et forslag til utvikling av kvartalet, og Leieboerforeningen mener dette forslaget er i tråd med reguleringsplanens intensjoner. Beboerne i Hausmannsgate 40 ønsker å beholde sin autonomi, og har sluppet en pressemelding der de forklarer sitt standpunkt.

Leieboerforeningen støtter Vestbreddens arbeid med å tilby et alternativ til dagens boligspekulasjon. Vi håper Vestbredden Vel Vel får fortsette å eksistere som et selvstyrt kollektiv, og at byrådet setter kompetanse fremfor kapital når de vurderer budene som kommer inn i februar.

LINK til oprindelig artikkel på leierboerforeningens hjemmeside.