Hausmania - Norske arkitekters landsforbund.

Omregulering basert på økologiske og bærekraftige prinsipper og brukermedvirkning

KORTE FAKTA

  • Prosjektperiode: 2004

Planområdet ligger i Oslo indre by, i utkant av Hausmannskvartalene med grense mot Akreselva. Hauskvartalet omfatter bl.a Hausmania kulturhus med teater, atelierer, skatehall, musikkøvingsrom, galleri, bokhandel, spisested mm. I tilegg finnes  to tidligere okkuperte boliggårder; Vestbredden og Alle Kanter. Planområdet inngår i et større byutviklingsområde langs Akerselva, også kalt kulturaksen.

I 2004 kjøpte Oslo Kommune eiendommen av Statsbygg. I bystyret (9/6/2004) ble det gjort følgende vedtak: «Byrådet bes igangsette omregulering av eiendommene til i hovedsak kultur, og i tillegg fortrinnsvis næring og boligformål, basert på økologiske og bærekraftige prinsipper. »
Dette åpne vedtaket har gitt muligheten for en spennende ny prosess.

Planforslaget som nå  er lagt frem for høring er et resultat av en medvirkningsprosess hvor brukernes behov og interesser, grunneierens behov og interesser, innspill fra berørte fagetater og medvirkende fag- og ressurspersoner har vært premissgivende.

Området reguleres til spesialområde- byøkologisk kulturkvartal med underformål:
– Byggeområde for bolig
– Byggeområde- allmennyttig formål (kultur, sirkushall/flerbrukshall)
– Spesialområde- bevaring (bolig og forretning)
– Fellesområde (gårdsplass, lek og opphold)
– Friområde (park, lek)

De fysiske grepene i planforslaget er i hovedsak å bevare eksisterende bebyggelse og  målestokken i bygningsvolumer. Gaterekken langs Hausmannsgate tettes igjen med en ny sirkushall. Boligdelen skjermes og gårdsrommene åpnes opp til et grønt fellesområde for lek og opphold. Området bak byggene og ned mot Akerselva gjøres om til et halvoffentlig/offentlig tilgjengelig grønn oase.

Hausmania inngår i kulturaksen langs Akerselva, og vil være en viktig attraksjon. Akerselva er i seg selv en betydelig ressurs for området, og representerer en vakker avgrensning mot øst.

 

F_Miller_fagdagpresentasjon_1 F_Miller_fagdagpresentasjon_2

 

Link til oprindelig artikkel.