Oppdatering! = Update! 18/11 2015

Oppdatering av situasjonen i Hauskvartalet

Hausmania Next door

En liten klargjøring:

Salget av Hauskvartalet er IKKE kansellert, men satt i «bero» av det nye byrådet for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG) – for ny gjennomgang av saken. Hausmania har forøvrig kontrakt fram til 2023.

For å unngå forvirring ønsker vi å presisere følgende:

Vestbredden Bo- og Arbeidssamvirke er en uavhengig autonom enhet. Vi er en del av Hauskvartalet, men har aldri vært en del av Hausmania.

Vi ser med bekymring på kommersialiseringsforsøkene av kvartalet, ettersom vi ser det som en trussel mot det generelle mangfoldet i byen, og som en sterk pådriver for galloperende boligpriser.

Vestbredden Bo- og Arbeidssamvirke stiller seg bak intensjonen i reguleringsplanen for kvartalet, som vi var delaktige i å utforme.

Vi ser med glede på det forrige byrådets avgang, og ser fram til radikale endringer i håndteringen av saken.

Vestbredden Bo- og Arbeidssamvirke

Update on the situation in Hauskvartalet

For clarification: 
the sale of Hauskvartalet is not canceled. 
It is set in abeyance of the new city council for urban 
development in Oslo, Hanna Marcussen (MDG/The greens - The enviro-
mental party) for review 
of the case. For the record: Hausmania have a contract until 2023. 

To avoid confusion we want to emphasize the following:
The West Bank Housing- and Workcooperative is an independent 
autonomous unit. We are part of Hauskvartalet, but have never
been a part of Hausmania.

We are concerned about the commercialization efforts of the 
quarter, as we see it as a threat to the overall diversity 
of the city, and as a strong driving force for spiraling 
house prices.

The West Bank Housing- and Workcollective endorses the intent 
of the zoning for the quarter, which we were involved in designing. 
We welcome the precious city council*s retirement and are lokking 
forward to radical changes in the handling of the case.

The West bank Housing- and Workcooperative
 //