Medvirkning, byøkologi og byutvikling - Kulturhuset 23. Februar kl. 17:00-19:00

23. februar klokken 17:0019:00. Kulturhuset Youngstorget 3, 0181 Oslo.

Internasjonalt, og i fagmiljøene, er det en økende bevissthet rundt behovet for lokal forankring og medvirkning i prosessene som skal utvikle gode byer. Norge og Oslo henger etter i denne utviklingen. Møtet skal diskutere medvirkning og byøkologi i en norsk kontekst og med et særlig blikk på hovedstaden.

I Enebakkveien 37 og Ormsundveien 14 er det bokollektiv som har følgende vedtak i bystyret bak seg:

«Byrådet bes sørge for at Enebakkveien 37 og Ormsundveien 14 blir pilotprosjekter der Oslo kommune, i samarbeid med Husbanken og beboerne, skal gjøre forsøk og få erfaring med brukermedvirkning, byøkologisk rehabilitering og byøkologiske boformer.»

Hauskvartalet har en reguleringsplan med en formålsparagraf som sier at formålet er å legge til rette for bevaring og utvikling av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn, med en utvikling basert på en stor grad av brukermedvirkning, og enkel standard for å legge til rette for nyetablering.

På Filipstad er det levert et planforslag for Fjordbyparken, som er laget sammen med frivillige oprganisasjoner, lokale velforeninger og nærmiljø. Det første målet er å få kommunen til å utrede planforslaget som et fullverdig planalternativ.

Alle disse er medvirkningsprosesser for en byøkologisk byutvikling som er på forskjellige stadier og med ulike erfaringer med medvirkning. Felles er likevel en opplevelse av at Oslo kommune mangler vilje, erfaring og kompetanse til å tilrettelegge for, dra nytte av, eller gjennomføre gode medvirkningsprosesser.

Hva er det som gjør at medvirkning oppleves som vanskelig i Oslo? Og hva skal til for å endre på dette, slik at Oslo kan nyte godt av den entusiasmen og engasjementet for god byutvikling som kommer nedenfra og opp?

Vi håper på en god og fruktbar dialog som kan bidra til å etablere en visjon for medvirkning som strategisk verktøy for en byøkologisk byutvikling i Norge.

charrett

Panel:

Hegeh Hansdatter og Øystein Hobber
Hegeh Hansdatter og Øystein Hobber bor i Enebakkveien 37 som sammen med Hauskvartalet og Ormsundveien 14, er et av kommunens vedtatte byøkologiske pilotprosjekter.

Hegeh Hansdatter og Øystein Hobber vil fortelle om de sosiale aspektene i det byøkologiske kollektivet. Og om deres erfaringer med brukermedvirkning med Oslo kommune på godt og vondt.

Harald Nissen
Harald Nissen var Miljøpartiet de Grønnes eneste representant i bystyret i forrige periode. Han har også vært sentral i utviklingen av Svartlamoen i Trondheim. Først som lokal aktivist, deretter på andre siden av bordet som kommunepolitiker.

Han vil fortelle om erfaringene fra Svartlamoen, hvilke utfordringer de har hatt, og hva som har gjort at de har lyktes.

Audun Engh
Audun Engh er jurist og byutviklingsaktivist og har vært en av forkjemperne for plansmier som verktøy for byutviklingen i Oslo. Han er for tiden aktuell med et lokalt forankret reguleringsforslag for Fillipstad, «Fjordbyparken» .

Audun Engh vil fortelle om hvorfor vi trenger reell og forpliktende medvirkning i byplanleggingen.

Arild Eriksen
Arild Eriksen er den ene halvdelen av Eriksen Skajaa Arktekter AS. Dette er et arkitektkontor som er spesielt opptatt av medvirkning i byutvikling. De har også sett på hvordan boligokkupasjoner har vært, og kan være, en faktor i byutviklingen ulike steder. Eriksen Skajaa er også arkitektene bak forprosjektet som er utviklet sammen med Hauskvartalet.

Arild Eriksen vil fortelle om hvordan medvirkning har vært brukt i forprosjektet. Og hvordan medvirkningen er tenkt fra prosjekt, via bygging, til beboelse.

Oddrun Sæther
Oddrun Sæther er professor og forskningsleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har hatt et spesielt fokus på byutvikling og medvirkning.

Oddrun Sæther vil snakke om hvordan man må forstå forskjellen på virkelige og skinnprosesser for medvirkning.

Vi vil understreket at vi IKKE ønsker at dette skal bli en debatt om ja eller nei til salg av Hauskvartalet. Vi mener at også det er en viktig diskusjon og ser ikke bort fra at Hauskvartalet vil invitere til en slik debatt på et senere tidspunkt. Men i denne sammenhengen ser vi at det fort kan bli en debatt for å forsvare posisjoner. Det er ikke vår målsetning for dette møtet.

Event på facebook